43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
Huvudmeny
LOK
Startsida
Resultat
Bilder
Historia
Segrare
Tidigare år
 
Suomeksi
 
English
 
 
43-kavlens historia - Tidigare årgångar av 43-kavlen
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida
43-Kavle Tävlings PM, Linköpings Orienteringsklubb
Tävlings PM

Tävlingsregler
SOFT:s tävlingsregler jämte detta PM samt SportIdent-PM gäller. OBS! Tävlande får endast delta i en tävlingsklass. På grund av skaderisk får spikskor ej användas på sträcka 1 i någon klass. Kontroll kommer att ske före start. (Dobbskor med ståldobb är tillåtna).

Klubbkuvert
innehållande Nr-lappar, hyrda SI-pinnar, förteckning över SI-pinnar för varje lag, särskilt SportIdent-PM, Lagändringsblanketter samt Tävlings-PM kan hämtas i Informationen från den 4 aug. kl. 10.00.
OBS! Ej föranmäld SI-pinne medför tilldelning av hyrbricka. SI-pinne måste användas på sträcka enligt lapp i klubbkuvertet.

Lagändring
inlämnas för HD60-klassen senast kl. 12.30, D43- och H55-klasserna senast kl. 14.00 samt för H43-klassen kl. 23.00 i Informationen. På blanketten är förtryckt ev. föranmälda löpare, födelseår + SI-pinn-nr.
OBS! SI-pinn-nr går ej att ändra.
Fyll i/ändra löparnamn + födelseår före inlämnande.

Start
HD60 kl. 13.15
D43   kl. 15.00
H55   kl. 15.30
H43   kl. 01.00
Löparna ska finnas på startplatsen 10 minuter före start. Startpunkten, vid snitselns slut markeras med skärm och reflexstav samt skylt "STARTPUNKT", måste passeras.

Omstart
kommer att ske för samtliga löpare som ej har växlat ca 1 timme efter segrande lags målgång. Växlingsfållan stängs ca 10 min före omstart. Exakt tid meddelas av speaker. Omstartande löpare ska ej bära nummerlapp.

Spridningsmetod
tillämpas i HD60 för sträcka 1 och 3, D43 och H55 för samtliga sträckor utom sträcka 3. I H43 för samtliga sträckor utom sträcka 4.

Terrängbeskrivning
Skogsmark som genomkorsas av ett mindre antal militära körvägar och stigar. Huvudsakligen måttligt kuperad, detaljrik terräng. Partier med rejält sönderskuren terräng förekommer, liksom flackare mindre detaljrika partier. I huvudsak god framkomlighet. Terrängen varierar mellan fullvuxen storskog, gles uppväxande skog samt områden av hedkaraktär. Områden med tätare uppväxande tallskog med begränsad sikt finns också. Det förekommer nya spår efter cykeltävling. Vissa partier har gallrats/röjts nyligen, vilket begränsar framkomligheten något. Drivningsvägar i samband med avverkning är mycket sparsamt redovisade på kartan. Vissa otydliga stigar är vitsnitslade. Tävlingen går på militärt övningsområde, rör ej eventuella blindgångare eller annan okänd materiel.

Karta och kontrolldefinition
Kartan är i skala 1:10 000 med 5 meters ekv, nyreviderad och tryckt 2001. Lokala karttecken: Kolbotten o (svart ring). I terrängen förekommer "berg i dagen", dessa är gulmarkerade. Kontrolldefinition och reservrutor är tryckt på tävlingskartan. Efter tävlingen erhåller varje lag en sats nya kartor. De utdelas vid Informationen efter meddelande från speakern.
OBS! Kantlinje runt fält och meridian har vid tryckning blivit något bredare än normalt.

Vätskekontroller
Finns i tävlingsområdet, dessa är markerade på tävlingskartan. Dessutom finns vätska vid (passer-)kontrollen 100 m från mål.

Kontroller och stämpling
Kontrollerna är märkta med orange/vit skärm. OBS! Nattkontrollerna är utmärkta även med reflexstav. De är försedda med elektronisk stämplingsenhet, kodsiffra och stiftklämma. Stämpling sker med SI-pinne. Se separat SportIdent-PM för instruktioner vid elektronisk stämpling. I vissa områden sitter kontrollerna mycket tätt. Kontrollera kodsiffran!

Växling och målgång
Tre växel- och en målfålla finns. I löpriktningen sker växling i de tre vänstra fållorna och målgång i den högra enligt följande från vänster:
1:a fållan: Sträcka 1, 4 och 7.
2:a fållan: Sträcka 2, 5 och 8.
3:e fållan: Sträcka 3, 6 och 9.
4:e fållan: Målgång.
Vid växling stämplas före måltribunen, efter att kartan lämnats fortsätter löparen fållan fram till kartorna. Rätt karta tas och överlämnas till nästa löpare. Utgående löpare är ansvarig för att rätt karta medföres. Fel karta är lika med diskvalifikation. Lag som drabbas av att annan tävlande tagit fel karta, ska snarast erhålla ny karta, Någon tidskompensation kan dock ej erhållas.

Dusch och toaletter
Dusch finns vid campingen. Toaletter finns vid TC.

Löpare som brutit
måste passera avläsningen och få sin SI-pinne avläst. Lag som brutit eller diskvalificerats får ej starta på efterföljande sträckor. Laget får dock delta i omstarten.

Tävlingsjuryn
består av Per-Johan Persson och Marie Svernestam.

Prisutdelning
är planerad att ske ca kl. 17.00 för HD60, för klasserna D43 och H55 kl. 20.00 och slutligen för klassen H43 en timme efter segrande lags målgång (ca 10.00).

Senast uppdaterad: 2005-01-30, 21:27:31
  Utskriftsvänlig version   Sida för utskrift