43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
Huvudmeny
LOK
Startsida
Resultat
Bilder
Historia
Segrare
Tidigare år
 
Suomeksi
 
English
 
 
43-kavlens historia - Tidigare årgångar av 43-kavlen
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida
Tävlings-PM 43-Kavlen 2002

Tävlingsregler
SOFT:s tävlingsregler jämte detta PM samt SportIdent-PM gäller. OBS! Tävlande får endast delta i en tävlingsklass. På grund av skaderisk får spikskor ej användas på sträcka 1 i någon klass. Kontroll kommer att ske före start. (Dobbskor med ståldobb är tillåtna).

Klubbpåsar
innehållande Nr-lappar, hyrda SI-pinnar, förteckning över SI-pinnar för varje lag, särskilt SportIdent-PM, Lagändringsblanketter samt Tävlings-PM kan hämtas i Informationen från den 3 aug. kl. 10.00.
OBS! Ej föranmäld SI-pinne medför tilldelning av hyrbricka. SI-pinne måste användas på sträcka enligt lapp i klubbkuvertet. Ej återlämnad SI-pinne debiteras med 300 kr.

Lagändring
inlämnas för HD60-klassen senast kl. 12.30, D43- och H55-klasserna senast kl. 14.00 samt för H43-klassen kl. 23.00 i Informationen. På blanketten är förtryckt ev. föranmälda löpare, födelseår + SI-pinn-nr.
OBS! SI-pinn-nr går ej att ändra.
Fyll i/ändra löparnamn + födelseår före inlämnande.

Start
HD60 kl. 13.15
D43   kl. 15.00
H55   kl. 15.30
H43   kl. 01.00
Löparna ska finnas på startplatsen 10 minuter före start. Startpunkten, vid snitselns slut markeras med skärm och reflexstav samt skylt "STARTPUNKT", måste passeras.

Omstart
kommer att ske för samtliga löpare som ej har växlat ca 1 timme efter segrande lags målgång. Växlingsfållan stängs ca 10 min före omstart. Exakt tid meddelas av speaker.

Spridningsmetod
tillämpas i HD60 för sträcka 1 och 3, D43 och H55 för samtliga sträckor utom sträcka 3. I H43 för samtliga sträckor utom sträcka 4.

Terrängbeskrivning
Skogsmark med inslag av kulturmark. Måttlig kupering med ett antal större höjdpartier. Största stigningen 45 m. I huvudsak god framkomlighet med mycket god sikt. Bitvis är framkomligheten nedsatt av kraftig udervegetation, företrädesvis på de kortare banorna. Några nya drivningsvägar förekommer på de längre banorna (H43).

OBS ! I samband med kulturmark kan det finnas taggtråd.

Karta och kontrolldefinition
Kartan är i skala 1:10 000 med 5 meters ekv, nyreviderad och tryckt 2002. Lokala karttecken: Kolbotten O (svart ring). Liten sten är 1,2 m och stor sten 2,5 m. Kontrolldefinition och reservrutor är tryckt på tävlingskartan. En gaffel på sträcka 10 i H43 har ingen målsnitsel tryckt på kartan. Efter tävlingen erhåller varje lag en sats nya kartor. De utdelas vid Informationen efter meddelande från speakern.

Vätskekontroller
Vätska finns endast vid varvningen.

Varvning
Finns på sträcka 4 och 5 i D43-kavlen, på sträcka 1, 2, 4 och 5 i H55 samt sträcka 1-4, 7, 8 och 10 I H43. Från varvning följer löparna fållan vid TC över bron bakom måltribunen mot nästa kontroll.

Beräknade sträcktider

HD60 H55 D43 H43
str 1 33 min 39 min 36 min Str 1-3 44 min
str 2 34 39 36 Str 4 70
str 3 33 35 35 Str 5-6 34
str 4 42 43 Str 7-8 53
str 5 42 43 Str 9 30
Str 10 58

Kontroller och stämpling
Kontrollerna är märkta med orange/vit skärm. OBS! Nattkontrollerna är utmärkta även med reflexstav. De är försedda med elektronisk stämplingsenhet, kodsiffra och stiftklämma. Stämpling sker med SI-pinne. Se separat SportIdent-PM för instruktioner vid elektronisk stämpling. I vissa områden sitter kontrollerna mycket tätt. Kontrollera kodsiffran!

Växling och målgång
Tre växel- och en målfålla finns. I löpriktningen sker växling i de tre högra fållorna och målgång i den vänstra enligt följande från höger:
1:a fållan: Sträcka 1, 4 och 7.
2:a fållan: Sträcka 2, 5 och 8.
3:e fållan: Sträcka 3, 6 och 9.
4:e fållan: Målgång.
Vid växling stämplas före måltribunen, efter att kartan lämnats fortsätter löparen fållan fram till kartorna. Rätt karta tas och överlämnas till nästa löpare. Utgående löpare är ansvarig för att rätt karta medföres. Fel karta är lika med diskvalifikation. Lag som drabbas av att annan tävlande tagit fel karta, ska snarast erhålla ny karta, Någon tidskompensation kan dock ej erhållas.

Dusch och toaletter
Dusch finns vid campingen. Toaletter finns vid TC.

Löpare som brutit
måste passera avläsningen och få sin SI-pinne avläst.

Tävlingsjuryn
Består av Björn Karlsson och Lasse Östlin.

Prisutdelning
är planerad att ske ca kl. 17.00 för HD60, för klasserna D43 och H55 kl. 20.00 och slutligen för klassen H43 en timme efter segrande lags målgång (ca 10.00).

Frågor rörande 43-kavlen kan skickas till 43kavle@lok.se

Tillbaka till 43kavlen  
fP production 2k2

Senast uppdaterad: 2005-03-05, 20:44:11
  Utskriftsvänlig version   Sida för utskrift