43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
Huvudmeny
LOK
Startsida
Klubbinfo
Börja orientera
Arrangemang
Senior och junior
Internt
Ungdom
Veteranerna
Länkar
Dokumentation
Administration
Om www.lok.se
Öppet forum
Övrigt
 
 
Innehåll
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida
Utskriftsvänlig version Sida för utskrift
[LOK]

Tävlings-PM
Nordisk Budkavle ´43
5 - 6 augusti 2006

[FSOK]

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler jämte detta PM gäller. OBS! Tävlande får endast delta i en tävlingsklass. På grund av skaderisk får spikskor ej användas på sträcka 1 i någon klass. Dubbskor med ståldubb är dock tillåtna.

Samling

Grosvads idrottsplats i Finspång, ca 3 mil nordväst om Norrköping. Vägvisning på väg 51, östra in/utfarten i Finspång. Därifrån ca 5 min bilväg.

Parkering

Avstånd från parkering för personbilar till TC ca 200 - 800 m. Bussar lastar av vid campingen och parkeras där.

Klubbpåsar

innehållande nummerlappar, hyrda SI-pinnar, förteckning över SI-pinnar för varje lag, lagändringsblanketter samt programbok kan hämtas i informationen från lördag 5 augusti kl. 10:00.

OBS! Ej föranmäld SI-pinne medför tilldelning av hyrpinne. SI-pinne måste användas på sträcka enligt lapp i klubbkuvertet. Ej återlämnad SI-pinne debiteras med 300 kr/33 €.

Lagändring

Inlämnas för HD60-klassen senast kl. 12:30, D43- och H55-klasserna senast kl. 14:00 samt för H43-klassen kl. 23:00 i informationen.

På blanketten är förtryckt eventuella föranmälda löpare, födelseår + SI-nummer. Ändring av SI-nummer på tävlingsplatsen kan göras i nödfall, men debiteras med avgift motsvarande hyrpinne (betalas kontant). Fyll i/ändra löparnamn + födelseår före inlämnande av blanketten.

Start

HD60kl. 13:15
D43kl. 15:00
H55kl. 15:30
H43kl. 01:00

Löparna ska finnas på startplatsen 10 minuter före start. Startpunkten, vid snitselns slut markeras med skärm och reflexstav samt skylt "STARTPUNKT", vilken måste passeras.

Omstart

Kommer att ske för samtliga löpare och sträckor som ej har växlat ca 1 timme efter segrande lags målgång. Växlingsfållan stängs ca 10 minuter före omstart. Exakt tid meddelas av speaker.

Spridningsmetod

Tillämpas i HD60 för sträcka 1 och 3, i D43 och H55 för samtliga sträckor utom sträcka 3 och i H43 för samtliga sträckor utom sträcka 3 och 6.

Kontroller och stämpling

Kontrollerna är märkta med orange/vit skärm. Nattkontrollerna även med reflexstav. De är försedda med elektronisk stämplingsenhet, kodsiffra och stiftklämma. Stämpling sker med SI-pinne. Stämpla i kartan med stiftklämman om stämplingsenheten inte piper och blinkar. Meddela vid SI-avläsningen att du stämplat i kartan, samt vilken enhet som är trasig.

I vissa områden sitter kontrollerna mycket tätt. Kontrollera kodsiffran!

Karta och kontrolldefinition

Kartan är i skala 1:10 000 med 5 meters ekvidistans, nyreviderad av Kent-Åke Ohlsson, FSOK, och offsettryckt 2006.

Lokala karttecken: Kolbotten markeras med svart ring O, särpräglat träd markeras med grönt kryss X; jordkällare markeras med brunt kryss X.

Kontrolldefinition och reservrutor är tryckta på tävlingskartan.

Efter omstarten i klass H43 erhåller varje lag i samtliga klasser en sats nya kartor. De utdelas vid informationen efter meddelande från speakern.

OBS! För att förbättra läsbarheten av kartan har en stor kraftledning som går över startpunkten gjorts grå. Meridianerna är något sneda relativt kartkanten. Se uppsatta kartexempel.

Terrängbeskrivning

Tävlingsområdet består av två terrängtyper vilket gör det idealiskt för både natt- och dagorientering. Området användes t.ex. vid Natt-SM 1999.

Terrängtyp

Område 1: Skogsmark med ett flertal mindre vägar och stigar som bildar ett sammanhängande nät. Används främst för nattbanorna.

Område 2: Skogsmark med ett mindre antal stigar, delvis sammanhängande. Enstaka sjöar och skogsbevuxna sankmarker. Två kraftledningar korsar terrängen.

Kupering

Måttligt kuperad. Bitvis sönderskuren med detaljrika höjdpartier. En långsträckt, delvis detaljerad, sluttning med som mest 40 m stigning skär igenom området.

Kartjustering

Efter kartans och banornas tryckning har röjning av kantträd utförts på den stora kraftledning som går genom tävlingsområdet. Detta har medfört att det tillkommit drivningsvägar i kanten och i anslutning till kraftledningen. En större drivningsväg korsar vinkelrätt vägen till 1:a kontrollen för sträcka 1-5 i klassen H43. Drivningsvägens karaktär skiljer sig dock markant ifrån intilliggande stigar. I övrigt är löpstråken påverkade endast i ringa omfattning. De nya drivningsvägarna är inte markerade på tävlingskartorna.

Framkomlighet

God till mycket god framkomlighet. Vegetationen består i huvudsak av barrskog med mycket få inslag av tät skog och avverkningar. Enstaka partier med stenig botten liksom några områden med 2-5 år gamla gallringsrester förekommer

Förbjudna områden

Det finns fyra förbjudna områden markerade på kartan. Heldragen begränsningslinje innebär heldragen blå-gul snitsel, streckad begränsningslinje har hängande snitsel medan områden utan begränsningslinje saknar snitsel.

Dessutom finns två förbjudna områden i anslutning till TC. För att inte försämra banpåtryckets läsbarhet är dessa inte markerade på tävlingskartan. I terrängen är dessa två områden omgärdade med heldragen snitsel.

Farliga områden

I tävlingsterrängen finns ett mindre stenbrott samt en opasserbar brant som avsnitslats med blå-gul heldragen snitsel. Stenbrottet berör endast H43 sträcka 3 medan branten återfinns i tänkbar löpriktning ut från en kontroll på slutet av flera banor i olika klasser.

Båda områdena är små i yta och inte markerade på tävlingskartorna.

Vätskekontroller

Vätska är placerad vid kontroller för samtliga klasser samt finns vid varvningen för klass H43. Vid vätskekontrollerna serveras vatten och vid varvningen vatten och sockervatten.

Varvning

Finns på sträcka 3 och 10 i H43-kavlen. Från varvningskontrollen ska snitsel följas genom fållorna och förbi TC till kontroll som avslutar varvningen. Samma kontroll används både vid varvning och som sistakontroll innan växling/målgång. Löpare på sträckor med varvning ska alltså stämpla vid denna kontroll vid båda passeringarna. Glöm heller inte att stämpla vid kontrollen efter snitslingen. Det sker inget kartbyte vid varvningen.

Beräknade sträck- och växlingstider

HD60, start lördag kl 13:15
SträckaSpridningBanlängdSvårighetLjusBeräknad tidBeräknad växling
1gafflad3,7 kmblådag3213:47
2rak3,1 kmröddag3314:20
3gafflad3,7 kmblådag3214:52


D43, start lördag kl 15:00
SträckaSpridningBanlängdSvårighetLjusBeräknad tidBeräknad växling
1gafflad4,2 kmsvartdag3315:33
2gafflad4,2 kmsvartdag3416:07
3rak3,2 kmröddag3216:39
4gafflad5,2 kmsvartdag3917:18
5gafflad5,2 kmsvartdag3717:55


H55, start lördag kl 15:30
SträckaSpridningBanlängdSvårighetLjusBeräknad tidBeräknad växling
1gafflad5,2 kmsvartdag3816:08
2gafflad5,2 kmsvartdag3916:47
3rak3,6 kmröddag3417:21
4gafflad5,5 kmsvartdag4218:03
5gafflad5,5 kmsvartdag4018:43


H43, start söndag kl 01:00
SträckaSpridningBanlängdSvårighetLjusBeräknad tidBeräknad växling
1gafflad5,6 kmsvartnatt4101:41
2gafflad5,6 kmsvartnatt4102:22
3rak9,7 kmsvartnatt7003:32
4gafflad5,8 kmsvartgryning4404:16
5gafflad5,8 kmsvartdag4405:00
6rak4,2 kmröddag3005:30
7gafflad4,3 kmsvartdag3206:02
8gafflad4,3 kmsvartdag3206:34
9gafflad6,1 kmsvartdag4407:18
10gafflad9,2 kmsvartdag6008:18

Solens upp- och nedgång

Solen går ned kl. 20:09 och upp kl. 3:58. Observera att omstartande lag i D43 och H55 kan behöva lampa.

Växling och målgång

Vid inpassering till start- eller växlingsområdet ska löparen nollställa och checka SI-pinnen. Det är löparens eget ansvar att använda rätt SI-pinne på rätt sträcka.

Tre växel-, en mål- och en varvningsfålla finns. I löpriktningen sker växling i de tre vänstra fållorna, målgång i fållan näst längst till höger och varvning i fållan längst till höger enligt följande uppräkning i löpriktningen från vänster:

1:a fållan: Sträcka 1, 4 och 7.
2:a fållan: Sträcka 2, 5 och 8.
3:e fållan: Sträcka 3, 6 och 9.
4:e fållan: Målgång, alla klasser
5:e fållan: Varvning, sträcka 3 och 10 i H43.

Vid växling stämplas före måltribunen. Efter att kartan lämnats fortsätter löparen fållan fram till kartorna. Rätt karta tas och överlämnas till nästa löpare. Inkommande löpare är ansvarig för att rätt karta överlämnas. Att ta fel karta medför diskvalifikation. Lag som drabbas av att annan tävlande tagit fel karta ska kontakta funktionär och erhåller då snarast en ny karta. Någon tidskompensation kan dock ej erhållas. Efter att ha överlämnat kartan fortsätter löparen till SI-avläsningen.

Vid målgång avgörs placeringen av måldomare. Löparna stämplar därefter i dömd ordning i målstämplingsenheten som står några meter efter mållinjen. Vid målgång i fel fålla döms laget till placering sist i eventuell klunga som samtidigt går i mål.

Löpare som brutit

måste passera avläsningen och få sin SI-pinne avläst.

Lag som brutit eller diskvalificerats i klass D43, H55 och HD60 får deltaga i omstarten. I klass H43 hålls laget kvar ca 30 minuter och får sedan fortsätta springa. För samtliga gäller att de placeras efter godkända lag i resultatlistan.

Dusch, bastu och toaletter

Inomhusdusch finns i två av byggnaderna på Grosvads idrottsplats helt nära TC. Vid ena duschplatsen finns även bastu (gratis). Inomhustoaletter finns i anslutning till duscharna. Utomhustoaletter finns vid TC.

Prisutdelning

Planerad att ske ca kl. 17:00 för HD60, för klasserna D43 och H55 ca kl. 20:00 och för klassen H43 ca 09:30.

Träning

Träningspaket i form av karta med inritade kontroller finns att köpa i markan. Träningsområdet är beläget öster om TC och berör ej 43-kavlens marker. Det går bra att gå/springa (2 km) eller ta bilen (3 km) till träningsområdet.

Servering

Välförsett marketenteri med bl.a. köttbullar med mos, hamburgare och smörgåsar.

Sportförsäljning

Börje Adrianssons Sport

Camping och logi

Camping ca 200 m från TC i egna tält och husvagnar (ej förtält). Rutstorlek: 7 x 7 m för husvagn och tält. Campingen öppnar lördag 5 augusti kl. 10:00. De som vill komma redan på fredagen kontaktar campingansvarige.

Logi på hårt underlag finns för de som förbeställt i närbelägen skola.

Se även separat campinginformation.

Tävlingsledning

Tävlingsledare Stephan Svensson 013-16 03 02, 070-816 03 04 stephan.sven@telia.com
Bitr tävlingsledare Pär Ericsson 0120-320 61, 070-328 31 76 par.ericsson@hotmail.com
Information Lennart Sturesson 013-23 96 82, 070-665 11 34 lennart@lok.se
Camping Björn Axelsson 0122-158 88, 070-673 29 47 karin.axelsson@finspang.mail.telia.com
Banläggare Kenneth Svensson 0122-133 58 kenneth.o.svensson@telia.com
Karin Axelsson 0122-158 88 karin.axelsson@finspang.mail.telia.com
Ban- och tävlingskontrollant Bertil Skagerström 011-530 03 skager.01153003@telia.com

Översiktskarta

Översikt över Grosvad

Klicka på kartan för att se den i högre upplösning.

Upplysningar: 43kavle@lok.se

Hemsida: http://www.43.lok.se/

Välkomna till Finspång!

Utskriftsvänlig version Sida för utskrift
Senast uppdaterad: 2006-07-25, 21:43:28
  Utskriftsvänlig version   Sida för utskrift